Vägledningar

Vägledningar

För den senaste version av TimeLog

Timelogs användarmanualer och processdokument visar inställningar av olika funktioner i TimeLog och förklarar, hur ni kommer i gång med en genomgående process i TimeLog.

Avtalshantering

I detta dokument går vi igenom de vanligaste avtalstyperna i konsultföretagen och deras användning.

Konvertering av existernade avtal

Få överblick över existerande avtal i den nya projektmodul (danska)

Quick guide hantering av timpris

TimeLog Project kan automatiskt välja vilket timpris som bör användas på projekt och specifika faser.

Godkännande av tidrapporteringar i två steg

Det här dokumentet beskriver hur TimeLog Project stöder godkännandet av medarbetarens veckorapporter på avdelningschefs- och projektledarnivå. Dokumentet fokuserar speciellt på, hur funktionen Godkänn veckorapporter ska användas

Automatisk intäktsföring (EVM)

Detta dokument beskriver när man har automatisk intäktsföring i TimeLog med eller utan utökning med TimeLog EVM. (danska)

Ekonomisk projektstyrning

Kärnan i TimeLog Project är en unik datamodell, som ger konsultföretag strategiska fördelar när det gäller rapportering och ledning. (engelska)

ETC – Up-to-date med projektets framdrift

Med ETC – Estimated Time to Completion – har ni alltid en överblick över projektets plan och framdrift. (danska)

Projektstatus, fasstatus och projektstadier

Så här hanterar projektledare arbetsflöden i TimeLog Project gällande orderhantering, status och faser i projekten. (danska)

Resurshantering i TimeLog Project

Få ordning på medarbetarnas tid med hjälp av TimeLog Projects resursplanerare. Boka resurserna direkt i planeringsverktyget och följ sedan upp på bokat VS registrerat arbete.

Resursgrupper och allokering av medarbetare

Få en överblick över hur medarbetarna får tillgång till att rapportera tid till olika timpriser i TimeLog Project. (danska)