Projektfaktor

Introduktion

Projektfaktorrapporten visar diverse projekts resultatfaktor beroende på inställning (rapporterat arbete, estimerat arbete eller intäktsfört arbete).

Beskrivning

Rapportfilter

 • Under Visning väljs, vilka projekt rapporten ska inkludera.
 • Om man endast önskar projekt inom ett projektfaktorintervall, anges intervallet i fälten Projektfaktor Från och Till.
 • Om projektfaktorn ska beräknas på ett bestämt datum, ändras datumet i fältet Statusdatum eller väljs via kalenderikonen. Dags dato är vald som standard.
 • Under Visningsalternativ markeras vilka extra projekt och data, som ska tas med i rapporten. Markeras Visa alla kolumner läggs kolumnerna Nedskrivning och Icke bokfört till.
  Klicka på Visa för att skapa rapporten.

Rapportdata

 • Kolumnerna visar projektens stamdata.
 • Klicka på projektnamnet eller Åtgärdsmenyn (IKON) och [Detaljer] så öppnas det valda projektets rapporteringar summerat per aktivitet, utgifter och resor.
 • Kolumnerna under Arbete (SEK) visar projektens totala belopp per datatyp.
 • Kolumnen Projektfaktor visar resultatet av beräkningarna per projekt. Den färgade bakgrunden visar, om siffran ligger över (grön), mellan (gul) eller under (röd) de önskade värdena. Klicka på projektfaktortalet eller den lilla pilen för att öppna ett pop-up-fönster med de data, som ligger till grund för beräkningen.

Om bakgrundsfärgen är grå i kolumnen PF (projektfaktor), saknar beräkningen data och kan därför inte beräknas.

Projektfaktorinformation

 • Under Visning visas projektets namn (Projekt) och Statusdatum for projektfaktorberäkningen. Om Statusdatum ändras, så ändras projektets aktivitetsbelopp, belopp för utgifter och resor till det nya statusdatumets rapporteringar efter klick på knappen Visa.
 • I sektionen Projekt visas projektets stamdata. Ett klick på projektnamnet öppnar själva projektet, och ett klick på kundnamnet öppnar kundkortet i Kunder och kontaktpersoner eller TimeLog CRM.
 • Den lilla tabellen visar de övergripande beloppen för projektet.
 • Klicka på länken Beräkning för att se de värden som används i projektfaktorberäkningen.
 • Tabellen Aktiviteter visar hur de summerade beloppen fördelar sig på de enskilda projektaktiviteterna.
 • Tabellen Utgifter/Resor visar de rapporterade utgifterna på projektet.
 • Tipstexten under rapporten visar vilken beräkningsmodell som används för beräkning av projektfaktortalet. Inställning görs i systemadministrationen.
 • Om Visa alla fält markeras, utökas tabellen med kolumnerna med MTD (månad till datum) och ÅTD (år till datum).

Projektfaktorberäkning

 • Efter ett klick på projektfaktortalet eller länken Beräkning öppnas ett pop-up-fönster med de belopp, som ingår i beräkningen av projektfaktortalet.
 • Pop-up-fönstret listar de belopp, som ingår i beräkningen av projektfaktortalet för de enskilda formelelementen. Tipstexten under tabellen anger den beräkningsmodell som används.

Använd länkarna under Åtgärder för att öppna de listade genvägarna.

Senast uppdaterad 08 dec 2017