Projektfaktor

Introduktion

Projektfaktorrapporten viser diverse projekters resultatfaktor afhængig af opsætning (registreret arbejde, estimeret arbejde eller indtægtsført arbejde).

Beskrivelse

Rapportfilter

 • Under Visning vælges, hvilke projekter rapporten skal inkludere.
 • Hvis der kun ønskes projekter indenfor et projektfaktorinterval, angives intervallet i felterne Projektfaktor Fra og Til.
 • Skal projektfaktoren beregnes på en bestemt dato, ændres datoen i feltet Statusdato eller vælges via kalenderikonet. Dags dato er valgt som standard.
 • Under Visningsmuligheder markeres hvilke ekstra projekter og data, der skal medtages i rapporten. Markeres Vis alle kolonner tilføjes kolonnerne Nedskrivning og Ikke bogført.
 • Klik på Vis for at fremstille rapporten.

Rapportdata

 • Kolonnerne viser projekternes stamdata.
 • Klik på projektnavnet eller  Handlingsmenuen (IKON) og [Detaljer] åbner det valgte projekts registreringer summeret per opgave, udgifter og rejser.
 • Kolonnerne under Arbejde (DKK) viser projekternes summerede beløb per datatype.
 • Kolonnen Projektfaktor viser resultatet af beregningerne per projekt. Den farvede baggrund viser, om tallet ligger over (grøn), mellem (gul) eller under (rød) de ønskede værdier. Klik på projektfaktortallet eller den lille pil for at åbne et pop-up vindue med de data, der ligger til grund for beregningen.

Hvis baggrundsfarven er grå i kolonnen PF (projektfaktor), mangler beregningen data og kan derfor ikke beregnes.

Projektfaktorinformation

 • Under Visning vises projektets navn (Projekt) og Statusdato for projektfaktorberegningen. Ændres Statusdato, ændres projektets opgavebeløb, beløb for udgifter og rejser til den nye statusdatos registreringer efter klik på knappen Vis.
 • I sektionen Projekt vises projektets stamdata. Et klik på projektnavnet åbner selve projektet, og klik på kundenavnet åbner kundekortet i Kunder og kontaktpersoner eller TimeLog CRM.
 • Den lille tabel viser de overordnede beløb for projektet.
 • Klik på linket Beregning for at se værdierne der benyttes i projektfaktorberegningen. 
 • Tabellen Opgaver viser hvordan de summerede beløb fordeler sig på de enkelte projektopgaver.
 • Tabellen Udgifter/Rejser viser de registrerede udgifter på projektet.
 • Tipsteksten under rapporten viser hvilken beregningsmodel der er benyttet til beregning af projektfaktortallet. Opsætning udføres i systemadministrationen. 
 • Markeres Vis alle felter udvides tabellen med kolonnerne med MTD (måned til dato) og ÅTD (år til dato).

Projektfaktorberegning

 • Efter klik på projektfaktortallet eller linket Beregning åbner et pop-up-vindue med de beløb, der indgår i beregningen af projektfaktortallet.
 • Pop-up-vinduet lister de beløb, der indgår i beregningen af projektfaktortallet for de enkelte formelelementer. Tipsteksten under tabellen angiver den benyttede beregningsmodel.

Benyt linkene under Handlinger til at åbne de listede genveje.

Sidst opdateret 11 jun 2020