Vägledningar

Vägledningar

För den senaste version av TimeLog

Timelogs användarmanualer och processdokument visar inställningar av olika funktioner i TimeLog och förklarar, hur ni kommer i gång med en genomgående process i TimeLog.

Avtalshantering

I detta dokument går vi igenom de vanligaste avtalstyperna i konsultföretagen och deras användning.

Konvertering av existernade avtal

Få överblick över existerande avtal i den nya projektmodul (danska)

Hantering av timpriser i TimeLog Project

Lär dig hur man upprättar och ändrar timpriser, prisgrupper och prislistor.

Quick guide hantering av timpris

TimeLog Project kan automatiskt välja vilket timpris som bör användas på projekt och specifika faser.

Godkännande av tidrapporteringar i två steg

Det här dokumentet beskriver hur TimeLog Project stöder godkännandet av medarbetarens veckorapporter på avdelningschefs- och projektledarnivå. Dokumentet fokuserar speciellt på, hur funktionen Godkänn veckorapporter ska användas

Automatisk intäktsföring (EVM)

Detta dokument beskriver när man har automatisk intäktsföring i TimeLog med eller utan utökning med TimeLog EVM. (danska)

Ekonomisk projektstyrning

Kärnan i TimeLog Project är en unik datamodell, som ger konsultföretag strategiska fördelar när det gäller rapportering och ledning. (engelska)

ETC – Up-to-date med projektets framdrift

Med ETC – Estimated Time to Completion – har ni alltid en överblick över projektets plan och framdrift. (danska)

Projektstatus, fasstatus och projektstadier

Så här hanterar projektledare arbetsflöden i TimeLog Project gällande orderhantering, status och faser i projekten. (danska)

Resurshantering i TimeLog Project

Få ordning på medarbetarnas tid med hjälp av TimeLog Projects resursplanerare. Boka resurserna direkt i planeringsverktyget och följ sedan upp på bokat VS registrerat arbete.

Resursgrupper och allokering av medarbetare

Få en överblick över hur medarbetarna får tillgång till att rapportera tid till olika timpriser i TimeLog Project. (danska)